foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów. Wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.

Filtr
 •  

  Dnia 24 kwietnia br. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego chcemy włączyć się w ogólnopolską akcję organizowaną przez Caritas Polska. Przy parafii w Brzeziu po Mszach św.zapraszamy na kiermasz, na którym bedzie można nabyć  ciasto oraz "Dobrą książkę".
  Wszystko za drobną ofiarę, którą chcemy wesprzeć rodziny z Ukrainy.
  Zapraszamy również chętnych do pomocy w organizacji tego DNIA DOBRA.
  Kontakt z s. Janiną

 • Zasady i terminy postępowania rekrutacyjnego

   

  ZARZĄDZENIE NR 1736/2022 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ

  ZARZĄDZENIE NR 2/2022 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W RACIBORZU Z DNIA 01 MARCA  2022 r.

   

  Zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych w Raciborzu

   § 1

  Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej są przyjmowane z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły, na podstawie Zgłoszenia
  ( Zał. u dołu strony.)
   
  rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

  § 2

  1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły, mogą być przyjęte do klasy pierwszej, jeżeli Szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego .
  2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na Wniosek ( Zał. u dołu strony ) obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka, składany do dyrektora Szkoły.
  3. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria  (Tabela 1):

  Tabela 1

  Lp.

   

  Kryteria

  Liczba punktów

  Wymagane dokumenty

  1.

  Miejsce zamieszkania kandydata: na terenie Miasta Racibórz poza obwodem danej szkoły

  7

  Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

  2.

  Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do szkoły
  podstawowej pierwszego wyboru

  6

  Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

  3.

  Kandydat uczęszczał do przedszkola wchodzącego w skład zespołu, w przypadku gdy wybrana szkoła podstawowa wchodzi w skład zespołu.

  4

  Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

  4.

  Kandydat, którego miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej pierwszego wyboru.

  3

  Zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, że miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej pierwszego wyboru

  Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

  20

  -

   

   

   

  1. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń.
  2. Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonej.

  § 3

  1. Postępowanie rekrutacyjne  dzieci spoza obwodu Szkoły przeprowadza się zgodnie z harmonogramem (Tabela 2) ogłoszonym na dany rok szkolny:

   

   

  Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

    Tabela 2.

  Lp.

  Rodzaj czynności

  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

  Termin w postępowaniu uzupełniającym

  1.

  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  Od 7 do 15 marca 2022 r.

   od 4 do 6 maja 2022 r.

  2.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe.

   Od 16 do 18 marca 2022 r.

  Od 11 do 12 maja 2022 r.

  3.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

   05 kwietnia 2022 r.

  24 maja 2022 r.

  4.

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

  od 06 do 08 kwietnia 2022r.

  od 24 maja do 27 maja 2022 r.

  5.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  11 kwietnia 2022 r.

   31 maja 2022 r.

  1. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
  2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
   1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych;
   2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych
    i nieprzyjętych;
   3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
  3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do Szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego  zostało zakwalifikowane oraz złożono wymagane dokumenty.
  5. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska dzieci przyjętych i nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

  § 4

  O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej,  decyduje dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadku przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły.

  1. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
  2. W przypadku przechodzenia  ucznia z jednego typu szkoły do innego typu szkoły o przyjęciu decyduje dyrektor szkoły. 

  § 5

  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i  nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie dziecka mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do Szkoły.
  2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/prawnego opiekuna z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 13.
  3. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka mogą wnieść do dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  4. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
   o którym mowa w pkt. 15, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
  5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
  6. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
  7. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.

   

  ZAŁĄCZNIKI DO REKRUTACJI

  ZAŁĄCZNIKI DO REKRUTACJI W JĘZYKU UKRAIŃSKIM

 • Deklaracja dostępności
  Strona Szkoły Podstawowej nr 3 im. K.K. Baczyńskiego w Raciborzu

  Szkoła Podstawowa nr 3 im. K.K. Baczyńskiego w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Szkoły Podstawowej nr 3 im. K.K. Baczyńskiego w Raciborzu.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Treści niedostępne

  • Wszystkie elementy oraz podstrony są niezgodne z wymogami o dostępności cyfrowej.

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Orczyk.
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Telefon: 324153920

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. K.K. Baczyńskiego w Raciborzu
  • Adres: 47–406 Racibórz
   ul. Kpt. S. Myśliwca 16
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Telefon: 324153920

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 • Konkurs pięknego czytania

  W klasie III odbył się  Konkurs Pięknego Czytania. Wzięło w nim udział 20 uczniów. Celem konkursu była promocja czytelnictwa, rozbudzenie zainteresowań wartościową literaturą dziecięcą, prezentacja własnych umiejętności oraz kształtowanie umiejętności pięknego czytania. 

  Każdy uczestnik, po wcześniejszym przygotowaniu, prezentował wybrany fragment książki Ł.Wierzbickiego „Afryka Kazika”. Podczas czytania ocenie podlegały płynność i poprawność, dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu.  Organizatorami tego konkursu byli wychowawca klasy III P. Ala Szamara i nauczyciel bibliotekarz Oksana Leszczyńska.  Poniżej prezentujemy nazwiska zwycięzców, którym serdecznie gratulujemy! 

   

  I miejsce:

   Adam Dorna 

  II miejsce:

  Iga Czerniak

  Kinga Jendrzejczyk

  Aleksandra Minko

 • Konkurs biblioteczny pt. „Sowa - Mądra Głowa”

   

  Biblioteka szkolna organizuje konkurs na maskotkę biblioteczną pt. „Sowa Mądra Głowa”.

   Regulamin konkursu:   

  1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu maskotki – Sowy .
  2. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych

  klasy I-III

  klasy IV- VIII.   

  1. Praca konkursowa musi spełniać poniższe warunki:

  – uczeń może wykonać TYLKO jedną maskotkę,

  – maskotkę można wykonać z dowolnie wybranych przez ucznia materiałów (tkaniny,

     skarpetek),wypełniona piaskiem albo ryżem

  – maskotka nie może być mniejsza niż 20 cm, ale nie większa niż 50 cm.

  1. Przy ocenie pracy będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  • zgodność z tematem,
  • samodzielność
  • estetyka i solidność wykonania,
  • pomysłowość i kreatywność,
  • ogólny wyraz plastyczny.
  1. Prace należy składać w bibliotece szkolnej do dnia 31 marca 2021r.   

   Na najlepsze prace czekają wspaniałe słodkie  nagrody!!!

 •  

  24 lutego 2021r. odbyły się warsztaty edukacyjne "Afryka Kazika" dla uczniów klasy trzeciej
  - Szkoły Podstawowej nr 3 im. K. K. Baczyńskiego zorganizowane przez filię w Brzeziu.
  To kolejne wydarzenie, które mogło się odbyć dzięki środkom z budżetu obywatelskiego Miasta Racibórz!
  Podczas zajęć dzieci wyruszyły w podróż razem z Kazikiem i wysłuchały opowieści o jego odwadze i przygodach.
  Wsłuchiwały się w odgłosy serca Afryki, poznały smak prawdziwej afrykańskiej herbaty.
  Dzieci aktywnie uczestniczyły w warsztatach, jednocześnie wzbogacając swoją wiedzę na temat innych kręgów kulturowych, zwierząt oraz przyrody.
  W trakcie zajęć powstały prawdziwe dzieła sztuki wykonane piaskiem
  Czy był to prawdziwy pustynny piasek?  
  O to możecie zapytać uczestników tegoż wydarzenia
  Warsztaty zostały przeprowadzone przez Pana Piotra Mojżyszek z firmy "Opowiadamy o świecie"

   

 • Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów. Codziennie o 9:00 nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego, o 15:00 - rozwiązania! Zapraszamy już od jutra, 16 marca na stronę CKE

 • Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki.
  Nauczyciele przesyłają swoim uczniom materiały do pracy w domu.
  Wszystko po to, aby koronawirus nie wpłynął na realizację programów nauczania.

  Informacje dla uczniów

   

   

 • DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI Z POWODU KORONAWIRUSA ODWOŁANY

   

 • Borys Czerniak, uczeń klasy 8a został Finalistą Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.

  Gratulujemy!  

 •  

    15 marca2016 r. w Szkole Podstawowej nr 15 w Raciborzu odbył się XVII Powiatowy Konkurs Recytatorski dla klas I-III pod hasłem „Wszystkie dzieci nasze są”. W konkursie wzięło udział 22 uczniów – laureatów konkursów szkolnych i gminnych, których oceniało jury w składzie panie Kamila Kubiak, Barbara Szyksznian-Morek, Bogusława Koczwara i Monika Łyczko. Reprezentantką  naszej szkoły była  uczennica  klasy III Marta Przegendza,która otrzymała wyróżnienieza wiersz pt. „Prawa dziecka”.

 •   

    Z okazji Świąt Wielkanocnych w ramach kampanii charytatywnej„Wielkanocny koszyczek ”uczniowie naszej szkoły zebrali bardzo dużą  ilość słodkości  , którezostały przekazane  dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w  Pogrzebieniu.W zamian za dar serca otrzymaliśmy życzenia  wielkanocne i upominek  wykonany przez podopiecznych ośrodka . Za wrażliwość, otwierającą serca dla tych, którzy potrzebują pomocy ,za bezinteresowną chęć do czynienia dobra, za pomoc i życzliwość dziękujemy.

 •   Dnia 24.03.2016r. uczniowie klasy szostej naszej szkoły wzięli udział w przygotowaniu wielkanocnego śniadania pod hasłem  - „Zdrowo i kolorowo”. Dzieci wykonały z gotowanych jajek, zielonej sałatki, pomidora i innych zdrowych produktów spożywczych wielkanocne baranki, zajączki, kurki i kurczątka. Klasa III zrobiła także  wiosenną sałatkę warzywną. Następnie przyrządzone potrawy umieszczono na odświętnie nakrytym stole. Wszyscy z wielkim apetytem i dużą kulturą zajadali pełne witamin potrawy. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z efektów samodzielnie wykonanej pracy oraz życzyli wszystkim „Wesołych Świąt”.
   

 •  

    Laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego z SP 3 Racibórz- Brzezie. Karol Pieczka – uczeń klasy VI  naszej szkoły jest jednym z dwóch raciborskich laureatów Wojewódzkiego Konkursu  Matematycznego. Po przejściu etapu szkolnego i rejonowego, w etapie wojewódzkim uzyskał 90 % punktów możliwych do zdobycia i tytuł laureata. Jak mówi Karol - przepisem na sukces jest koncentracja i rozwiązywanie dużej ilości nietypowych, problemowych zadań. Przeczytał w Internecie, że rozwiązywanie codziennie co najmniej 10 zadań matematycznych daje dużą sprawność i tej zasady się trzyma. Swój czas po lekcjach poświęca na swoje pasje - grę na skrzypcach i tańce ludowe. Jest uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej w Raciborzu oraz członkiem Zespołu Pieśni Tańca "Raciborzanie II". Zauważył, że muzyka ma wiele wspólnego z matematyką, sprawność rachunkowa pomaga mu w grze  na instrumencie, śpiewie i  w tańcu. W ubiegłym tygodniu Karol zdobył IV miejsce w konkursie matematycznym "Matematyka na 5 w G 5", a 16 marca I miejsce i tytuł Najlepszego Matematyka szóstoklasisty w XVII Konkursie Matematycznym o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz. Na ostatnim konkursie równie dobrze spisali się jego koledzy z klasy: Kinga Polak i Szymon Kulikowski – którzy wraz z Karolem drużynowo także wywalczyli I miejsce.

 •  

    Klasa I b–czyli zgrana grupa 6-latków,zakładała hodowlę na parapecie klasy.  Sadzili szczypiorek, rzeżuchę i owies. Teraz codziennie prowadzą obserwacje oraz dbają o prawidłowy rozwój  roślin. Z każdym dniem widoczne są efekty pracy sześciolatków, które sprawiają  wiele radości. Na  oczach dzieci wyrastają z cebulek liście szczypiorku oraz kiełkuje bujna rzeżucha, której zapach unosi się już po całej sali. 

 •  

    W Dniu Kobiet chłopcy z klasy 1b z pomocą rodziców, przygotowali swoim koleżankom niespodziankę. Były kwiaty i pyszne babeczki. Na twarzach dziewczynek pojawił się uśmiech. Poprzez takie gesty uczymy się szacunku i empatii do innych

 •  
    Chłopcy kl. VI perfekcyjnie przygotowali Dzień Kobiet, nie brakowało życzeń, kwiatów, ale furorę sprawił prezent - kamień z napisem LOVE!
 •  

    W trakcie ferii uczniowie klasy 5 b w ramach nagrody za zwycięstwo w konkursie „Na najładniej przystrojoną klasę”  wybrali się na kręgielnie w Raciborzu, gdzie mieli możliwość sprawdzić swoich umiejętności w kręglach klasycznych. W czasie zabawy nie zabrakło dobrego humoru i uśmiech.